Disclaimer

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de NV Disprimo met maatschappelijke zetel te 1780Wemmel, Leeuwerikenlaan 29 en exploitatiezetel te 2550 Kontich, Pauwhoevelaan 15. BTW: BE0429.980.115
1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden alle rechtsverhoudingen tussen de NV Disprimo en haar klanten geregeld door deze algemene
voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
2. Alle offertes zijn vrijblijvend, gelden slechts gedurende 15 dagen en niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de
gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten, wisselkoersen, hard- en software zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële
prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze
evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
Elke wijziging of toevoeging aan de oorspronkelijke offerte of bestelling kan aanleiding geven tot het opmaken van een nieuwe prijsbepaling en uitvoeringstermijnen. De
aanvaarding van een offerte houdt tevens in de aanvaarding van de algemene voorwaarden.
3. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis en worden door de verkoper voor zoveel als mogelijk
nagekomen. De leveringstermijnen zijn nooit bindend.
4. Een bestelling is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De handtekening van de klant op documenten en zijn e-mails zijn voor hem bindend. Elke
persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig
artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.
5. Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco gebeurt.
Terugzendingen kunnen enkel na schriftelijke goedkeuring door onze firma en geschieden altijd franco.
6. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, is de waarborg op de door onze geleverde goederen beperkt tot deze toegekend door onze leverancier of fabrikant.
7. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende
stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
8. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van art.1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde
voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.
9. Door het aankopen van een pc, licentie of upgrade verbindt de klant zich tot de licentievoorwaarden na te leven. Dit is steeds het geval voor software waarvoor de NV
Disprimo een licentie of toelating te verkopen heeft bekomen.
10.De koper verklaart ook dat hij voor het verlies of verloren gaan van data, gegevens en/of software nooit de verkoper aansprakelijk zal stellen.
11. De garantieperiode op hardware, aangekocht bij de verkoper, is steeds 1 jaar geldig tenzij anders vermeld op de factuur. De garantie beperkt zich tot het normaal
gebruik van de onderdelen en vervalt bij fysieke schade of slordig en onnauwkeurig gebruik. Ook bij het terugsturen van een defect product al dan niet onder garantie is
de klant verantwoordelijk voor zijn gegevens op dat product.
12. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten en elk toegang tot diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit
zonder aanmaning van onzentwege.
13. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de
leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
14. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een
conventionele intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand
zal als volledige maand aangerekend worden.
15. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10 % met een
minimum van 50 EUR, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het
dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art.1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de
invorderbare procedurekosten, en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze
vergoeding forfaitair is, en dat deze bij afwijking van art.1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs indien de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
16. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk
opeisbaar.
17. De partijen verbinden zich ertoe om, alvorens elke gerechtelijke stap, een verzoeningspoging te ondernemen. Is er binnen de maand geen verzoening dan mag één
partij een procedure starten.
18. Elk geschil is onderworpen aan het recht en enkel de Nederlandstalige rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de NV Disprimo zijn bevoegd, tenzij één partij
als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden dat het geschil zal beslechten volgens de
Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
19. Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd
aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen betalingsverplichting niet op.
20. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8
dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden, in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.
21. Elke nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst met zich
mee.